Prednosti članstva

Podpora samostojnim podjetnikom in podjetjem na podlagi članstva v SŠGZ:

 • aktualne informacije s področja podjetništva, predvsem glede poslovnega okolja, novosti s področja posamezne dejavnosti, iskanje ustreznih kontaktnih naslovov in različnih priložnosti za podjetja, različne oblike povezovanja podjetij;
 • informacije in svetovanje s področja ustanavljanja podjetij: pogoji za opravljanje dejavnosti, možnost registracije, spremembe in izbrisi podjetij;
 • informacije in svetovanje s finančnega področja: davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, dohodnina, računovodstvo, razlaga posameznih določb zakonov in podzakonskih aktov, razlaga njihove uporabe v praksi;
 • informacije in svetovanje  s področja delovno-pravne zakonodaje: pogodbe o zaposlitvi, obveznosti in odgovornosti iz delovno-pravnih razmerij, kolektivne pogodbe, oblike sodelovanja delavcev pri odločanju, postopki reševanja sporov;  
 • informacije in svetovanje o mednarodnem poslovanju: sejmi, mednarodno povezovanje, kontaktni naslovi v tujini, podatki o tujih trgih, zakonodaja v državah izvoza, uvozno-izvozni postopki, sodelovanje na mednarodnih dogodkih (srečanja, delegacije, posveti …);
 • informacije s področja zakonodaje: spremljanje obstoječih in novih predpisov, pomoč pri iskanju rešitev v primeru sporov in kršitev zakonodaje ter posredovanje iskanih predpisov;
 • informacije in svetovanje s področja varstva pri delu: delovni procesi, delovna oprema, varnost in zdravje pri delu, posebni predpisi za posamezne dejavnosti, usposabljanje s področja varnega in zdravega dela;
 • informiranje in svetovanje o EU sredstvih: aktualni razpisi za podjetja, razpisna dokumentacija, postopki za pridobivanje sredstev, koriščenje sredstev, dokazovanje stroškov in hramba dokumentacije;
 • izobraževanje in usposabljanje: seminarji, delavnice in tečaji, predvsem s področja sprememb zakonodaje, računovodstva, človeških virov, marketinga, organizacije dela, mednarodnega poslovanja, tehnološkega razvoja, informatike, po potrebi prilagojeni specifiki posameznega podjetja;
 • organizacija različnih dogodkov v povezavi z gospodarskim razvojem regije: konference, okrogle mize, posveti, poslovna srečanja, povezovanje s ključnimi institucijami v regiji in na nacionalni ravni, z namenom pospeševanja regijskega razvoja gospodarstva;
 • promocija podjetij in podjetnikov na različnih dogodkih in razstavnih mestih SŠGZ, oglaševanje v zborničnih medijih;
 • publikacije: zbornično glasilo Poslovni razgledi SAŠA regije v tiskani in e-verziji, brošure, priročniki, vabila in aktualna poslovna e-obvestila;
 • najem poslovnih prostorov s članskim popustom za organizacijo različnih dogodkov z opcijo organizacijske in izvedbene podpore, vključno z zagotovitvijo gostinskih storitev;
 • izvajanje javnih pooblastil s področja zunanje-trgovinskih listin (certifikat o poreklu blaga, ATA karnet, potrdilo o članstvu v zbornici, druga potrdila …) in svetovanje; 
 • ugodnosti in članski popusti pri udeležbi na seminarjih in drugih dogodkih, oglaševanju in drugih storitvah, ugodnosti v sistemu Član članu;
 • zastopanje stališč in interesov članov pred lokalnimi in državnimi organi, koordinacija in usklajevanje različnih iniciativ, predlogov in podpora gospodarstvu regije

Delujemo proaktivno in z osebnim pristopom.