Povezovanje


Eden od osnovnih ciljev Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) je uveljavljanje skupnih interesov v smislu uspešnega gospodarskega poslovanja, zlasti na območju Savinjsko-šaleške regije. V okviru SŠGZ lahko člani uresničujejo svoje interese preko različnih oblik povezovanja, pri čemer še posebej spodbujamo sodelovanje in povezovanje v sekcije

Upravni odbor SŠGZ lahko na pobudo posameznih članov organizira v okviru SŠGZ združenja posameznih dejavnosti kot obliko učinkovitejšega delovanja in uveljavljanja ter koordiniranja posebnih interesov članov na področju posameznih dejavnosti. Postopke in način delovanja združenja se določi s posebnim pravilnikom.