Skupščina SŠGZ


Skupščino sestavljajo zastopniki oziroma pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje po statutu za članstvo v SŠGZ in ki so podali pisno izjavo o vstopu v članstvo SŠGZ in si pridobili status člana.

Skupščina se mora sestati najmanj enkrat letno. Skupščina je sklepčna, če se je udeleži najmanj 20 % glasov članov. Skupščina odloča z 2/3 večino glasov navzočih članov o sprejemu in spremembah statuta SŠGZ, o drugih vprašanjih pa odloča z večino glasov navzočih članov. Število glasov, ki pripada posameznemu članu, se določi z upoštevanjem pravila, da ima vsak član en glas in dodatno število glasov določeno sorazmerno višini članarine, pri čemer predstavlja vsakih začetih 200 € letne članarine en glas.

Skupščina SŠGZ ima naslednje pristojnosti: 

  • sprejema statut zbornice in njegove spremembe ter dopolnitve,
  • sprejema letni program dela, finančni načrt SŠGZ in poročila o njuni izvedbi ter v skladu s 15. členom Zakona o gospodarskih zbornicah in drugimi predpisi potrdi tudi letne programe sekcij in združenj,
  • sprejema poslovnik o svojem delu in pravilnik o volitvah organov SŠGZ,
  • določa višino članarine SŠGZ, voli predsednika SŠGZ, voli člane upravnega in nadzornega odbora,
  • sprejema druge odločitve v skladu s statutom zbornice.