MIKRO LESNA MREŽA - Razvojno-promocijska mreža mikro proizvajalcev lesnih izdelkov za zabavo, rekreacijo/ šport in turizem v SAŠA regiji 

   pa

Splošni cilj – Projekt je tako naravnan, da omogoči oz. vzpostavi mrežno povezavo med mikro proizvajalci in oblikovalci lesnih izdelkov za zabavo/igro, šport/rekreacijo in za obdaritev (kot spominki in priročna lesna galanterija). Namen projekta je zagotoviti pogoje za učinkovito skupno delovanje dosedaj razdrobljenih mikro proizvajalcev nišnih lesnih izdelkov. Na območju že deluje med 10 in 15 tovrstnih proizvajalcev (podjetij, s.p.), kar je pokazala analiza ob oblikovanju predlogov za RRP Savinjske regije, vendar so le-ti nepovezani in deficitarni glede tehnoloških, podjetniških in trženjskih znanj in delovanj.

Specifična cilja projekta:

SC1= poiskati primeren organizacijski model mreženja; upoštevati dobre prakse iz sosednjih držav in tudi negativne izkušnje povezovanja; model mora omogočati enostaven vhod/izhod iz mreže in jasno razvidne koristi;
SC2= skupaj s potencialnimi deležniki nove mreže pripraviti Strategijo in Akcijski načrt delovanja mreže, kjer bodo upoštevane tako potrebe/vizije mikro proizvajalcev in tudi bodoče tehnološke ter tržne zahteve ciljnih trgov; kot potencialne deležnike upoštevati tudi mlade, ki zaključujejo študij lesarstva in oblikovanja.

Projektne faze in aktivnosti – Projekt je predvsem organizacijske narave, sestavljen iz dveh faz in v okviru vsake s po 4 aktivnostmi. Za fazo 1 (F1) je značilno analitično delo, kjer bo na podlagi analize dobri praks predlagan organizacijski model mreženja. Z drugo fazo (F2) bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev mreže mikro lesarjev, tako da bosta pripravljeni Strategija skupnega delovanja in Akcijski načrt delovanja in kot zaključek še dokumenti za formalna ustanovitev mreže.

Trajanje projekta in vrednost – Projekt bo trajal od začetka januarja 2019 pa do konca septembra 2019, torej 9 izvedbenih mesecev. Prva faza traja 5 mesecev, druga pa 4 mesece. Vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 21.056,00 €.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Projekt se izvaja v okviru LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

 

Splošni cilj  Projekt je tako naravnan, da omogoči oz. vzpostavi mrežno povezavo med mikro proizvajalci in oblikovalci lesnih izdelkov za zabavo/igro, šport/rekreacijo in za obdaritev (kot spominki in priročna lesna galanterija). Namen projekta je zagotoviti pogoje za učinkovito skupno delovanje dosedaj razdrobljenih mikro proizvajalcev nišnih lesnih izdelkov. Na območju že deluje med 10 in 15 tovrstnih proizvajalcev (podjetij, s.p.), kar je pokazala analiza ob oblikovanju predlogov za RRP Savinjske regije, vendar so le-ti nepovezani in deficitarni glede tehnoloških, podjetniških in trženjskih znanj in delovanj.

Specifična cilja projekta:

SC1= poiskati primeren organizacijski model mreženja; upoštevati dobre prakse iz sosednjih držav in tudi negativne izkušnje povezovanja; model mora omogočati enostaven vhod/izhod iz mreže in jasno razvidne koristi;

SC2= skupaj s potencialnimi deležniki nove mreže pripraviti Strategijo in Akcijski načrt delovanja mreže, kjer bodo upoštevane tako potrebe/vizije mikro proizvajalcev in tudi bodoče tehnološke ter tržne zahteve ciljnih trgov; kot potencialne deležnike upoštevati tudi mlade, ki zaključujejo študij lesarstva in oblikovanja.