Arhiv: Poslovanje gospodarstva SAŠA regije v letu 2023


Na  novinarski konferenci Poslovanje gospodarstva SAŠA regije v letu 2023 so bili predstavljeni prvi ključni podatki o rezultatih poslovanja. Predstavitev podatkov o poslovanju gospodarstva SAŠA regije v letu 2023 sta predstavili Tanja Žnidarko, vodja izpostave AJPES Velenje in Daliborka Krizmanić, področna svetovalka  izpostave AJPES Velenje. Rok Plankelj, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice pa je predstavil  izzive in priložnosti SAŠA regije v letu 2023.

V SAŠA regiji je bilo na dan 31. 12. 2023 vpisanih 1.347 družb, od tega 73 novoustanovljenih in 37 izbrisanih. AJPES je do 2. aprila 2024, podatke iz letnih poročil za leto 2023, predložilo 1.291 družb, 56 več kot za leto 2022. Družbe SAŠA regije so z odstotnim padcem števila zaposlenih ustvarile za 12 odstotkov več prihodkov in 12 odstotkov več odhodkov. Zvišale so prihodke od prodaje na domačem trgu za 17 odstotkov, na tujem trgu pa za 6 odstotkov. Čisti dobiček se je povečal za 8 odstotkov, čista izguba pa za 35 odstotkov. Družbe SAŠA regije so poslovno leto 2023 zaključile z neto čistim dobičkom, ki pa se je v primerjavi z letom prej znižal za 17 odstotkov. Družbe SAŠA regije so v letu 2023 ustvarile za 13 odstotkov več neto dodane vrednosti kot v letu prej. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila višja za 14 odstotkov. V letu 2023 se je za desetino zvišala povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega, ki je znašala 2.060 evrov in je bila najvišja v zadnjih petih letih.

V Poslovnem registru Slovenije je bilo konec leta 2023 v SAŠA regiji vpisanih 2.939 podjetnikov. V letu 2023 je bilo 506 novoustanovljenih in 380 izbrisanih podjetnikov. Podatke iz letnih poročil za leto 2023 je AJPES predložilo 1.492 podjetnikov, 95 več kot za leto 2022. Podjetniki v SAŠA regiji so z dvo odstotno rastjo števila zaposlenih ustvarili 8 odstotkov več prihodkov, 7 odstotkov več odhodkov in za en odstotek znižali čiste prihodke od prodaje na tujih trgih. Podjetniki v SAŠA regiji so leto 2023 zaključili z neto podjetnikovim dohodkom, 17 milijonov evrov, ki je bil za 25 odstotkov višji kot v letu prej. Neto dodana vrednost na zaposlenega z nosilci dejavnosti je bila v letu 2023 višja za 15 odstotkov. Mesečna bruto plača na zaposlenega se je zvišala za 104 evre in je znašala 1.423 evrov.

Izzivi in priložnosti

Leto 2023 je prineslo številne izzive za SAŠA regijo, med katerimi so bile poplave, ki so povzročile obsežno škodo in prizadela številna podjetja. Prizadevanja za normalizacijo poslovanja so postala prioriteta, pri čemer so podjetja izgubljala poslovne partnerje in kupce v tujini. Celotna regija je bila nekaj dni praktično ohromljena, kar je vplivalo na poslovanje tudi tistih podjetij, ki neposredno niso utrpela škode.

Razvoj in gradnja 3. razvojne osi ostajata kritična problema za SAŠA regijo. Slaba prometna povezanost z ostalimi deli Slovenije upočasnjuje razvoj in ovira konkurenčnost regije. Pospešitev izgradnje tretje razvojne osi je nujna za izboljšanje poslovanja gospodarstva v regiji.

Debirokratizacija
Debirokratizacija je ključna za izboljšanje poslovnega okolja v SAŠA regiji. Poenostavitev administrativnih postopkov bi podjetjem omogočila hitrejše in učinkovitejše poslovanje, kar bi spodbudilo rast in razvoj podjetij.

Ugodnejše davčno okolje
Za privabljanje investicij in spodbujanje podjetništva je potrebno vzpostaviti ugodnejše davčno okolje. Zmanjšanje davčnih obremenitev bi povečalo konkurenčnost regije in olajšalo poslovanje podjetij.

Kadri
Pomanjkanje kvalificiranih kadrov je eden izmed glavnih izzivov v SAŠA regiji. Pomembno je vlagati v izobraževanje in usposabljanje ter spodbujati zaposlovanje mladih in tujcev za zapolnitev vrzeli na trgu dela.

Razbremenitev plač
Razbremenitev plač bi omogočila višje neto plače za zaposlene, kar bi prispevalo k večji motivaciji in zadrževanju kadrov. To bi pozitivno vplivalo na produktivnost in konkurenčnost podjetij v regiji.

Raznolika področja dejavnosti

 SAŠA regija se ponaša z raznolikostjo gospodarskih dejavnosti. Predelovalne dejavnosti izstopajo po največjem prispevku k prihodkom in zaposlovanju, medtem ko gradbeništvo in trgovina prav tako pomembno prispevata k regionalnemu gospodarstvu. Oskrba z električno energijo, plinom in paro se odlikuje po najvišji dodani vrednosti na zaposlenega, kar kaže na visoko učinkovitost in specializacijo. Gostinstvo in promet imata potencial za nadaljnji razvoj, zlasti glede na naraščajoče potrebe po turizmu in logistiki. Informacijske in komunikacijske dejavnosti kažejo močno rast in prispevajo k inovacijam v regiji.

Primerjava z ostalimi regijami

 SAŠA regija ima nekaj specifičnih značilnosti v primerjavi z drugimi regijami v Sloveniji. V primerjavi s Podravsko in Osrednjeslovensko regijo je SAŠA regija manjša tako po številu podjetij kot tudi po skupnih prihodkih. Podravska regija, na primer, ima več kot dvakrat več prihodkov (13.423.142 tisoč EUR), medtem ko ima Osrednjeslovenska regija celo 71.335.968 tisoč EUR prihodkov. Kljub temu pa SAŠA regija dosega pomemben delež čistega dobička in ima relativno visoko dodano vrednost na zaposlenega v primerjavi z nekaterimi drugimi regijami, kot sta Koroška in Zasavska regija.

 Primerjava med občinami

 SAŠA regija izstopa po visoki dodani vrednosti na zaposlenega, zlasti v občini Šoštanj. Velenje je vodilno po številu podjetij. Ljubno in Luče kažeta visoko stabilno rast, medtem ko Gornji Grad izstopa po nižji dodani vrednosti na zaposlenega.

 Kljub številnim izzivom, s katerimi se je SAŠA regija soočila v letu 2023, ostaja pozitiven pogled v prihodnost. Sodelovanje z vsemi deležniki na državni in lokalni ravni ter medsebojno sodelovanje gospodarstvenikov bo ključno za doseganje želenih rezultatov in izboljšanje konkurenčne stabilnosti. Povezovanje in sinergija med podjetji ter skupni napori v obnovi in razvoju bodo omogočili trajnostno rast in razvoj regije. Z zanesljivimi vlaganji in podporo bo SAŠA regija lahko premostila trenutne izzive in se razvijala v stabilno in konkurenčno poslovno okolje, kar bo prineslo koristi vsem prebivalcem regije. Skupaj lahko zagotovimo svetlo prihodnost in visoko kakovost življenja v SAŠA regiji.

 Sklad za pravični prehod

 Poleg zgoraj navedenih izzivov je bil objavljen tudi javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški regiji v okviru Sklada za pravični prehod. Namenjen je spodbujanju gospodarskega prestrukturiranja s sofinanciranjem velikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest. V SAŠA regiji bo za operacije velikih podjetij na voljo predvidoma 12,75 milijonov evrov, za operacije mikro, malih in srednje velikih podjetij pa 29,75 milijonov evrov, skupaj kar 42,5 milijonov evrov. Namen razpisa je tudi podpora projektom izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture na saniranih površinah, povezanih s premogovništvom, kar bo prispevalo k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo.

Predstavitev AJPES

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.