Arhiv: Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjihSpirit Slovenija je objavil javni razpis  z naslovom "Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, s katerim poziva mala in srednje velika podjetja k vključevanju v proces trajnostne strateške transformacije poslovanja.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Sloveniji ali s sedežem v katerikoli drugi članici EU in podružnico v Sloveniji, ki so na zadnji dan meseca pred datumom oddaje vloge na razpis zaposlovala najmanj 20 in največ 249 oseb. Spirit Slovenija želi v postopek trajnostne poslovne strateške transformacije v obdobju od 2019 do 2022 vključiti vsaj 60 malih in srednjih podjetij.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

Predmet javnega razpisa zajema:
- Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
- Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR
- Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za prijave.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

CILJ RAZPISA
Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.

Cilji javnega razpisa se bodo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:

- Vključitev vsaj 60 malih in srednje velikih podjetij v proces trajnostne poslovne strateške transformacije, v katerem bodo pripravila trajnostne poslovne strategije in nove poslovne modele ter predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij.
- Finančna podpora vsaj 60 izvedbenih projektov podjetij, ki bodo pomembno prispevali k uresničevanju trajnostnih poslovnih strategij podjetij.

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

- Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
- Kohezijska regija zahodna Slovenija.

POGOJI ZA SODELOVANJE
Več o pogojih najdete v JAVNEM RAZPISU.

ROKI ZA ODDAJO VLOG

Predvidenih je pet rokov za oddajo vlog za sklop A:

rok: 19.07.2019
rok: 29.11.2019
rok: 30.04.2020
rok: 30.09.2020
rok: 23.04.2021

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov:  tst@spiritslovenia.si

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje deset dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu:  www.spiritslovenia.si

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko SPLETNE STRANI

Razpisna dokumentacija

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.