Arhiv: Delno kritje fiksnih stroškov

 

Pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do 1. septembra 2020, lahko v primeru zmanjšanja obsega poslovanja zaradi posledic epidemije COVID-19 ali dejavnosti ne morejo opravljati, zaprosijo za pomoč v obliki delnega kritja fiksnih stroškov za obdobje zadnjega četrtletja 2020, če so prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30% glede na enako obdobje leta 2019.

Kdo bo upravičenec do pomoči?

Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve ZIUOPDVE (28.11.2020):

 •  vsaj enega zaposlenega,
 • samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 • gospodarska družba družbenika ali delničarja  oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja,
  ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v
letu 2019 višji od 70%, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več
kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter
institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Upravičenec do pomoči tudi ni podjetje, ki je bilo na dan 31.12.2019 v težavah, skladno opredelitvijo v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

Upravičenec mora tudi zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

 Kakšna je višina pomoči?
Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, potem:

 • Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30% do vključno 70% pripada
  0,6% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju
    oziroma
  1,8% letnih prihodkov od prodaje zaleto 2019.
 • Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70%pripada
  1,2% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju
  oziroma 3,6% letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu
višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije
do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. 12. 2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020.

Finančna uprava RS bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 in to v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra), za katerega bo upravičenec uveljavljal pomoč.

Sporočilo za javnost s strani FURS-a se nahaja s klikom na povezavo
Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

SPOT Savinjska

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.